Reglement 2024

Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn

Inlichtingen
Secretariaat: W.M.Th. Woudenberg-Hulleman
Hulstweg 10, 7312 DX Apeldoorn
Telefoon: 06 5700 2085
Rabobank: NL45 RABO 0300 8270 91; BIC code: RABONL2U
secretariaat@4daagseapeldoorn.nl/www.4daagseapeldoorn.nl

Start- en finishlocatie
Sportcomplex v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn. Route en parkeren worden met borden aangegeven.

Het reglement is onderverdeeld in drie delen, te weten:

  • Algemeen – geldend voor alle wandelaars
  • Vierdaagse-wandelaars
  • Dag-wandelaars

De drie delen vormen samen het reglement en zijn als één geheel te beschouwen.

A. Algemeen – geldend voor alle wandelaars

A.1. Definities

  1. Een vierdaagse-wandelaar is een wandelaar die aan het vierdaagse wandelevenement deelneemt met de bedoeling om, overeenkomstig het geldende reglement, de opgegeven afstand te lopen, waarna bij volbrenging daarvan een medaille of herinnering te verkrijgen is.
  2. Een dag-wandelaar is een wandelaar die één of meerdere dagen, overeenkomstig het geldende reglement, aan het wandelevenement deelneemt, waarbij voor elke dag gekozen kan worden om een bepaalde afstand te wandelen. Ook ingeval een dag-loper vier dagen loopt kan deze geen medaille of herinnering verkrijgen, omdat deze aan vierdaagse-deelnemers is voorbehouden.

A.2. Aansprakelijkheid
De Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Door aanmelding geven de deelnemers resp. de ouders/verzorgers van minderjarige deelnemers aan, deel te nemen voor eigen risico en verklaren daarmee bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Tevens verklaart de deelnemer alle aanwijzingen van het bevoegd gezag, verkeersregelaars en organisatiemedewerkers op te volgen. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden ook het wandelevenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

A.3. Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn.

A.4. Deelname
Deelname aan de dagelijkse afstanden staat open voor iedereen die op 31 december 2024 12 jaar of ouder is. Bij twijfel aan de juiste leeftijd of overige onjuiste opgaven heeft het stichtingsbestuur het recht de inschrijving te weigeren.

A.5. Maximaal aantal inschrijvingen per afstand
In verband met het unieke karakter van de parkoersen geldt een maximum aantal inschrijvingen per afstand en kan het bestuur beslissen, voor één of meer afstanden, een deelnamestop in te voeren.

A.6. Persoonsgebonden inschrijving
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij twijfel heeft de organisatie het recht de juistheid te laten aantonen, resp. bij weigering daarvan de betreffende persoon van (verdere) deelname uit te sluiten.

A.7. Groepen
Voor groepen dient gebruik te worden gemaakt van de bij de stichting aan te vragen inschrijfformulier. Een groep bestaat uit ten minste 11 personen inclusief leider/leidster van minimaal 18 jaar, allen uitkomend op dezelfde afstand. Bij meerdere afstanden geldt het minimum van 11 personen inclusief leider/leidster per afstand. Bij kleinere aantallen dan 11 moet individueel worden ingeschreven. Het inschrijfformulier dient te worden gezonden aan de administratie van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, Warenargaarde 103, 7329 GB Apeldoorn.

A.8. Buitenlandse deelnemers
Deelnemers woonachtig in het buitenland kunnen zich via de website ‘www.4daagseapeldoorn.nl’ inschrijven of via inzending van het volledig ingevulde, bij het secretariaat aan te vragen, inschrijfformulier. Buitenlandse deelnemers kunnen ook voor de korting in aanmerking komen als ze een kopie van de ledenkaart van hun wandelsportbond sturen naar de administratie. Zij dienen zelf het verschuldigde bedrag over te maken op het banknummer zoals boven vermeld. Als service kunnen inschrijvers van buiten het Eurogebied contant aan de start betalen. Ook kan in de tent gepind worden. Het inschrijfformulier dient te worden gezonden aan de administratie van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, Warenargaarde 103, 7329 GB Apeldoorn, Nederland.

A.9. Starttijden

  • 12 km: tussen 08.30 en 11.30 uur;
  • 20 km: tussen 07.30 en 11.00 uur;
  • 30 km: tussen 07.00 en 10.00 uur;
  • 40 km: tussen 06.30 en 07.30 uur.

A.10. Afmelding
U kunt zich afmelden tussen 11.00 en 17.00 uur in de administratietent op het terrein van v.v. Victoria Boys. Bij afmelding na 17.00 uur wordt u beschouwd als te zijn uitgevallen. De uitgevallen vierdaagse-deelnemer kan eventuele overige dagen wel lopen als dag-loper op een zelf te kiezen afstand.

A.11. Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Deelname is voor eigen risico.

A.12. Medische Dienst
De polikliniek van de Medische Dienst bevindt zich in de kleedkamers van v.v. Victoria Boys.

Op de parkoersen zijn vaste hulpposten ingericht. Aanwijzingen van medici en medewerkers van de Medische Dienst moeten onvoorwaardelijk worden opgevolgd. Bij afzien van verdere deelname aan één van de wandeldagen om medische redenen wordt de start/controlekaart ingenomen.

A.13. Parkoersen
Voor iedere dag zijn afwisselende parkoersen samengesteld. Hoofdwegen worden zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de fraaie bos- en heidepaden. De routes worden met pijlen aangegeven. Besef wel dat u te gast bent in de (natuur-)gebieden waar u doorheen wandelt en gedraag u als zodanig. Op de openbare weg gelden ook de normale verkeersregels voor voetgangers.

A.14. Verzorgers
Verzorgers van verenigingen en groepen mogen zich tijdens het wandelen niet in de groep bevinden. Verzorgers dienen de route te volgen zoals aangegeven in de routebeschrijving-verzorging en zij mogen de wandelaars niet hinderen. Op enkele rustplaatsen geldt dat daar uitsluitend voertuigen, tenten etc. worden toegelaten van de organisatie en niet van verzorgers van groepen, verenigingen, particulieren en anderen. Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie op de rustplaatsen dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

A.15. Wandeltempo
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om de afstand te volbrengen. Respecteer dat niet iedereen hetzelfde wandeltempo heeft als u. Geef daarom zo nodig ruimte om te worden ingehaald of haal alleen in waar de paden dat toelaten.
Bij het uitzetten van de route wordt rekening gehouden met de volgende wandeltempo’s: bij de route van 40 km: 7 km per uur; bij 30 km: 6 km; bij 20 km: 5 km en bij 12 km: 4 km. Loopt men harder dan is het risico dat de pijlen er nog niet staan. Let u wel op de maximale doorkomsttijden bij de rustplaatsen. Zorg dat u daar op tijd weer vertrekt, anders loopt u het risico dat de pijlen al zijn weggehaald.

A.16. Muziek en huisdieren
Het is niet toegestaan op de parkoersen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Het meenemen van huisdieren op de parkoersen met hun unieke karakter is niet toegestaan en door sommige landeigenaren expliciet verboden. Een hulphond is wel toegestaan, mits in functie, aangelijnd met hesje waaruit blijkt dat het om een hulphond gaat.

A.17. Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van v.v. Victoria Boys. U wordt dringend verzocht géén auto’s in de woonwijken te parkeren. De aanwijzingen door medewerkers van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Onjuist geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

A.18. Fietsenstalling
Er is voldoende ruimte voor het stallen van fietsen. De aanwijzingen door medewerkers van de organisatie dienen te worden opgevolgd.

A.19. Roken
Het gebruikte sportcomplex is van de rookvrije v.v. Victoria Boys. Ook de organisatie van de vierdaagse streeft naar een rookvrij wandelevenement. Op het terrein is een rokerszone aanwezig. Getracht wordt het wandelevenement rookvrij te laten verlopen. Roken in de natuur wordt afgeraden.

A.20. Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele activiteiten van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn en van de Koninklijke Wandel Bond Nederland zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

B. Vierdaagse-deelnemers

B.1. Dagelijkse afstanden

Er is keuze uit de afstanden: 12 km, 20 km, 30 km of 40 km. Alle afstanden zijn gemiddelde afstanden per dag. Voor leeftijden om deel te mogen nemen zie bij Algemeen: A.4.

Wijziging van de afstand is mogelijk tot de sluiting van de voorinschrijving, en ter plaatse op maandagmiddag en dinsdagmorgen voorafgaand aan de vierdaagse.

Het is ook mogelijk als vierdaagse-wandelaar één of meerdere dagen een kortere of langere afstand te wandelen, u meldt zich bij de startbureaumedewerker van de oorspronkelijke afstand. In het geval er een kortere afstand gewandeld wordt, kan alleen een medaille voor de kortste afstand uitgereikt worden.

Bij wijziging van de afstand wordt de wandelaar niet als uitgevallen beschouwd. Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van de afstanden. Voor wijzigingen van afstand meldt de vierdaagse wandelaar zich met het startbewijs bij de startbureaumedewerker van de eerst gekozen afstand.

B.2. Inschrijvingstermijn vierdaagse-deelnemer

De voor-inschrijvingstermijn sluit op zondag 30 juni 2024 om 24.00 uur of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt voor de verschillende afstanden. De inschrijving is geaccepteerd als het verschuldigde bedrag op de rekening van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn is bijgeschreven. Daarna kan alleen nog op de maandagmiddag of dinsdagmorgen worden ingeschreven tegen een hoger tarief.

B.3. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:       voor-inschrijving     inschrijving ter plaatse

4 dagen lid*              met medaille         € 36,50                           € 41,50

4 dagen geen lid       met medaille         € 41,50                           € 46,50

4 dagen lid*              zonder medaille    € 30,00                           € 35,00

4 dagen geen lid       zonder medaille    € 35,00                           € 40,00

* lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland of Wandelsport Vlaanderen

Terugbetaling van de inschrijfgelden bij niet-deelname vindt onder geen enkele omstandigheid plaats. U kunt inschrijven op de website ‘www.4daagseapeldoorn.nl’ of via inzending van het volledig ingevulde, bij het secretariaat aan te vragen, inschrijfformulier.

B.4. Aanmelding vierdaagse-deelnemer

Aanmelding dient op maandag 9 juli 2024 tussen 13.00 en 16.00 uur of dinsdag 10 juli 2024 vòòr het einde van de starttijd van de betreffende afstand plaats te vinden op het sportcomplex van v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn. Tegen inlevering van het inschrijfbewijs worden de start/controlekaart en het ‘Dagbericht’ van de eerste dag uitgereikt.

B.5. Start/controlekaarten

Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start/controlekaart voor de eerste wandeldag. Bij afmelding na de wandeling wordt deze kaart ingenomen en vervangen door een start/controle-kaart en het ‘Dagbericht’ voor de volgende dag. De start/controlekaart wordt bij aanvang van iedere wandeldag geknipt. Bij controle op de parkoersen moet de start/controlekaart persoonlijk worden getoond.

B.6. Medaille

Medailles zijn, tegen meerprijs, alleen beschikbaar voor deelnemers die de vierdaagse uitgelopen hebben. Bij inschrijving kan aangegeven worden voor de hoeveelste keer de vierdaagse gelopen wordt.

B.7. Wandelkilometerboekjes en IVV-kaarten

Op de 3e dag krijgt de vierdaagse wandelaars bij terugkomst een wandelboekplaatje in de vorm van een sticker, een stempel ligt klaar op de ronde statafels. IVV-stempeling is dagelijks mogelijk.

C. Dag-Wwandelaar

C.1. Wandelmogelijkheden

Per dag kan de dag-loper een andere afstand kiezen. Er is keuze uit: 12 km, 20 km, 30 km of 40 km. Alle afstanden zijn gemiddelde afstanden per dag. Voor leeftijden om deel te mogen nemen zie bij Algemeen: A.4. De eenmaal gekozen afstand is bindend voor de gekozen dag. Bij voor-inschrijving bent U verplicht de gekozen dagen en afstanden op te geven. Bij wijziging van de dag of afstand kan bij de inschrijving tijdens de wandeldagen de dagkaart gewijzigd worden. Meer dan de gekozen afstand lopen is mogelijk, binnen de vastgestelde tijd voor die afstand waarvoor je bent ingeschreven.

C.2. Inschrijvingstermijn dag-loper

De voor-inschrijvingstermijn sluit op zondag 30 juni 2024 om 24.00 uur of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt voor de verschillende afstanden. De inschrijving is geaccepteerd als het verschuldigde bedrag op de rekening van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn is bijgeschreven. Daarna kan de dag-loper nog op de maandagmiddag of op de wandeldagen worden ingeschreven tegen een hoger tarief.

C.3. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:       voor-inschrijving     inschrijving ter plaatse

3 dagen lid*                                          € 24,00                           € 27,00

3 dagen geen lid                                  € 27,00                           € 30,00

2 dagen lid*                                         € 16,00                           € 18,00

2 dagen geen lid                                  € 18,00                           € 20,00

1 dag lid*                                             €  8,00                            €  9,00

1 dag geen lid                                      €  9,00                           € 10,00

* lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland of Wandelsport Vlaanderen

Terugbetaling van de inschrijfgelden bij niet-deelname vindt onder geen enkele omstandigheid plaats. U kunt inschrijven op de website ‘www.4daagseapeldoorn.nl’ of via inzending van het volledig ingevulde, bij het secretariaat aan te vragen, inschrijfformulier.

C.4. Aanmelding dag-loper

Aanmelding dient op de gekozen wandeldag vòòr het einde van de starttijd van de betreffende afstand plaats te vinden op het sportcomplex van v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn. Tegen inlevering van het inschrijfbewijs worden de start/controlekaart en het ‘Dagbericht’ van de wandeldag uitgereikt.

C.5. Controlekaarten

Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start/controlekaart voor de wandeldag. Bij afmelding na de wandeling wordt deze kaart ingenomen en eventueel vervangen door een start/controlekaart en het ‘Dagbericht’ voor de volgende dag. De start/controlekaart wordt bij aanvang van iedere wandeldag geknipt. Bij controle op de parkoersen moet de start/controlekaart persoonlijk worden getoond. U dient zich na elke wandeldag af te melden in de tent.

C.6. Wandelboekjes en IVV-kaarten

Dagwandelaars kunnen elke dag aan het eind van hun wandeling een wandelboekplaatje krijgen bij het startbureau en stempelen op de ronde statafels